Strategie adaptace pro obce

Připravte svou obec na přicházející změnu klimatu. Pomůžeme vám vytvořit a nastavit komplexní strategii adaptace a navazující akční plán.

Na území své obce můžete do budoucna očekávat například:
  • Dlouhodobé přehřívání a vysychání území
  • Usychání zeleně, úhyn stromů, problémy s kůrovcem
  • Problémy s dodávkami pitné vody
  • Problémy s bleskovými povodněmi
  • Snížení komfortu cestujících v MHD
  • Zvýšení tlaku na zdravotnické služby
  • Častější extrémní meteorologické události (vichřice, kroupy, atd.)

V rámci strategie určíme kriticky ohrožené lokality, pojmenujeme prioritní projekty a doporučíme vhodné zdroje financování.

Adaptace na klimatickou změnu je širokým tématem, ke kterému přistupujeme se vší vážností a respektem. Včasná implementace opatření a projektů zvyšující schopnost adaptace na změnu klimatu předchází nevratným poškozením životního prostředí, která snižují kvalitu života v okolí.

Strategie adaptace na změnu klimatu

Známe potřebné cíle i cestu k jejich dosažení. Zabýváme se modrozelenou infrastrukturou, dopravními stavbami, územním plánováním, technickými prvky architektury, legislativním rámcem i relevantními procesy.

Výběr mezi stovkami návrhových adaptačních opatření, jejich priority i zařazení do konkrétních etap konzultujeme se zkušenými experty z oblastí vodohospodářství, krajinné a sídelní architektury, dopravních staveb, urbanizmu, územního plánování a dalších.

Identifikujeme aktuální stav území i vývoj trendů jednotlivých lokalit. Stanovujeme priority a adaptační opatření rozdělujeme do časových etap. Využíváme časové řady satelitních snímků, lokální podklady a znalosti zkušených expertů. Navrhované projekty spojujeme s možnostmi externího financování z národních i evropských zdrojů.

Vycházíme ze Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP, 2015) a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (MŽP, 2017). Ty člení problematiku adaptace do deseti sektorů: lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, urbanizovaná krajina, biodiverzita, zdraví, cestovní ruch, doprava, průmysl a mimořádné události. Každé této oblasti věnujeme zvláštní část strategie.

Spěcháte? Základní variantu strategie vám dokážeme zpracovat během 1 měsíce od zadání.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci? Ozvěte se nám.