Asitis

Energetické projekty

Změna klimatu je bezpochyby globálním problémem a k jejímu zmírňování je třeba přistupovat na všech úrovních – celosvětově, regionálně i lokálně. Města a obce, coby oblasti charakteristické zvýšenou spotřebou a koncentrací znečišťujících zdrojů, mají řadu možností učinit změny, které významně přispívají ke zmírnění klimatické změny.

Místní energetická koncepce (MEK)

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Environmental, Social and Governance Reporting (ESG)

Energetické projekty jako základ mitigace

 Jednou z cest je investice do opatření a technologií, které pomáhají šetřit energii na vytápění či chlazení budov. Při plánování těchto projektů je třeba brát v potaz efekty klimatické změny v budoucnu – například zateplení budov je výhodné v zimních měsících, ale bez patřičného zastínění a technologického řešení izolace nese riziko, že se tyto objekty budou v létě přehřívat a vzrostou jejich energetické nároky na chlazení. Budovám svědčí i zelené (vegetační) střechy, které v létě chladí a v zimě izolují. Zlepšují také mikroklima ve svém okolí.

Úspory energií jsou také jednou z cest, jak snížit množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Stále atraktivnější je pro samosprávy využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, větrná či vodní energie), její akumulace (baterie, voda) a distribuce (LDS, dodávky přímým vedením) a flexibilní hospodaření s energiemi. Pomůžeme vám připravit se na projekty komunitní energetiky, pomůžeme vám se vznikem energetických společenství.

Užitečné jsou i opatření v dalších oblastech: například nízkouhlíková a bezemisní doprava nebo projekty k využívání jiných způsobů dopravy, než je automobil. Patří sem budování infrastruktury pro cyklisty, investice do městské hromadné dopravy, sdílení aut, rozvoj cest pro pěší apod. To vše pomáhá zlepšovat kvalitu života a odpovědný rozvoj vaší obce či města.

Dodáváme koncepční řešení přípravy na míru celé vaší obce, konkrétních městských čtvrtí, místních částí, bývalých zemědělských nebo průmyslových areálů, brownfieldů, retrofitu konkrétních objektů nebo souborů budov.