Asitis

Udržitelné a environmentálně odpovědné fungování organizací

Udržitelné podnikání i veřejná správa představují reálné přínosy pro dlouhodobé ekonomicky, společensky i environmentální fungování jakékoliv organizace. Environmentální a společenská odpovědnost (CSR) firem nebo úřadů se stává normami vyžadovaným standardem.

Dívejme se na tyto oblasti jako příležitosti nikoliv rizika. Vaše organizace získá lepší dynamiku růstu a rozvoje, zlepší alokaci zdrojů a optimalizuje náklady, sníží dopady regulačních zásahů, zvýší celkovou produktivitu a motivaci zaměstnanců a v neposlední řadě podpoří optimalizaci investic a kapitálových výdajů.

Obsah služby

Pomůžeme vaší organizaci nastavit strategii Environmental, Social and Governance (ESG). ESG strategie a reporting vám poskytne přehled dopadu fungování vaší organizace v těchto třech oblasti oblasti environmentální, sociální a corporate governance. Hodnota ESG reportingu spočívá v tom, že zajišťuje organizacím, aby zvážily svůj dopad na otázky udržitelnosti, a umožňuje jim být transparentní ohledně rizik a příležitostí, kterým čelí.

Zpracujeme vám hodnocení dopadů životního cyklu výrobku – Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Celkově Life Cycle Assessment (LCA) provádíme v souladu s International Reference Life Cycle Data System (ILCD) a normami ISO 14040 a 14044.

 

Chcete vědět více o prověřování klimatického dopadu investic? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: mitigace@asitis.cz

Díky promyšlenému řešení témat udržitelnosti a ESG můžete své fungování dále zlepšovat ve všech oblastech, od emisí skleníkových plynů, přes energetická opatření, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, materiály a zdroji surovin, aplikaci cirkulární ekonomiky, až po odpovědnější přístup ke komunitám.

Co uděláme pro vás?

  • Corporate Social Responsibility (CSR): vytvoříme spolu funkční a praktickou strategii CSR a konkrétní kroky jejího naplnění v praxi včetně klíčových indikátorů (KPIs) 
  • Environmental, Social and Governance (ESG): sestavíme pro vás strategie a reporting, včetně komplexního řešení ekologické a uhlíkové stopy, dekarbonizace podniku či jiné organizace (včetně organizací veřejné správy a samosprávy) 
  • Life Cycle Assessment (LCA): vyhodnotíme environmentální dopady vašeho produktu a to od výroby vstupních surovin po fázi prodeje („cradle to gate“) nebo až po ukončení živostnosti a likvidaci produktu („cradle to grave“). Využíváme moderní softwarová řešení, která umožňují detailní identifikaci fází produkce podle jejich míry dopadu na životní prostředí.
  • Carbon Footprint (CF): vypočítáme a zhodnotíme uhlíkovou stopu Vaší organizace (vč. obcí) v daném časovém období s využitím Green House Gas protokolu. Rovněž Vám pomůžeme se zhodnocením uhlíkové stopy stavebních projektů, kde změna využití území a navržené stavební technologie mohou významně ovlivňovat environmentální dopady záměru. 

Slaďte účel vaší organizace s udržitelným rozvojem a získejte přitom víc než peníze.