Asitis

Adaptační strategie pro obce a města

Adaptační strategie je nástrojem, kterým se kraje, obce i regiony systematicky připravují na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek. Adaptační strategie pomáhá jednotlivým subjektům plánovat a realizovat potřebná adaptační opatření, která snižují pravděpodobnost výskytu rizik vyplývajících ze změny klimatu nebo snižují negativní důsledky jejich dopadu.  

K tvorbě strategie přistupujeme s vizí vzniku nového praktického dokumentu, který bude kraji, městu či obci dlouhodobě pomáhat řídit aktivity v oblasti adaptace na změnu klimatu.

….                       -jj- — – – 

Adaptační strategie

Je strategický, multioborový a komplexní dokument, který má také významnou rovinu závaznosti.

Bývá obvykle pořizována a schvalována zastupitelstvem, radou, úřadem (kraje, města, obce).

Představuje plánovitý a systematický přístup k naplnění stanovené vize, cílů a opatření adaptace na změnu klimatu. 

Je podkladem pro zpracování a aktualizaci navazujících koncepčních, plánovacích a strategických dokumentů (např. ZÚR, územní plány obcí, územní studie krajiny a další územní studie, koncepce nakládání s dešťovými vodami aj.) a pro plánování a implementaci konkrétních adaptačních opatřeni v rámci své působnosti. 

Obsah služby

Adaptační strategie má tři základní části: analytickou, návrhovou a implementační. Její důležitou samostatnou součástí je Akční plán.

Chcete vědět více o adaptační strategii pro města a obce? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: adaptace@asitis.cz

Analytická část

Základním prvkem každé adaptační strategie je posouzení současného stavu území, určení jeho nejzranitelnějších míst. Zranitelnost můžeme chápat jako náchylnost k negativním dopadům klimatické změny, nebo jako nedostatek schopností na tuto situaci reagovat.

Návrhová část

Součástí strategie je definování celkové vize (cílového stavu, kterého bychom chtěli v ideálním případě v řešeném území dosáhnout) adaptační strategie

a strategických a specifických cílů. Návrhová část obsahuje také návrhy konkrétních adaptačních

a mitigačních opatření a postupů vedoucích ke snížení zranitelnosti a posílení odolnosti území (tedy schopnosti obce území se s dopady klimatické změny lépe vypořádat).

Implementační část

Implementace je nedílnou součástí adaptační strategie a popisuje zejména způsob realizace opatření a aktivit navržených ve strategii. Vypracován je zde i systém řízení strategie, plán a časový harmonogram aktivit, rozpočet a zdroje financování (včetně stanovení časového rámce financování). Řešena je i návaznost na další dokumenty, aktivity, procesy subjektu (kraj, město, obec).

Zajímají Vás naše mezinárodní  projekty v oblasti adaptace na změnu klimatu?