Asitis

Adaptační strategie

Ještě před pár lety jsme si mohli myslet, že je klimatická změna hudbou daleké budoucnosti. Teď je ale zřejmé, že se nás budou tyto změny týkat dříve, než jsme si mysleli a je tedy nutné investovat do připravenosti na ně

Opatření přijatá nyní nám ušetří mnoho práce a zdrojů, které bychom museli vynaložit na řešení problémů v budoucnosti. Je tedy výhodnější a levnější konat co nejdříve.

Adaptační strategie je základním plánem města pro přizpůsobení se změně klimatu. Umožňuje efektivně realizovat opatření, díky kterým se na klimatickou změnu bezpečně a včas připravíte a zajistíte udržitelné fungování města v budoucnu.

Základním prvkem každé adaptační strategie je posouzení současného stavu území, určení jeho nejzranitelnějších míst a definování celkové vize adaptační strategie – to znamená cílového stavu, kterého bychom chtěli v ideálním případě dosáhnout. Od těchto základních bodů se bude odvíjet dlouhodobá strategie adaptace na změnu klimatu. Nedílnou součástí je i stanovení akčního plánu a implementační strategie. Jejich správné nastavení zaručují, že strategie není jen dalším papírem v šuplíku, ale hlavním dokumentem řídící celý proces adaptace, financování a osobních odpovědností.

Adaptační opatření

Součástí každé adaptační strategie jsou adaptační opatření – soubor činností, které zmírňují dopady změny klimatu na území. Možností adaptačních opatření je mnoho a jejich navrhování se musí zakládat na datech a odborném posouzení území a jeho specifik, aby se maximalizovaly jejich možné přínosy. Adaptační strategie každého města je proto jiná a vytvořená na míru právě městu a jeho obyvatelům.

Jak to děláme my? 

  • Pomůžeme vám analyzovat území, posoudíme jeho silné a slabé stránky. Navrhneme, na jaká místa se při adaptaci zaměřit a jaká adaptační opatření zvolit. Vycházíme z nejnovějších vědeckých poznatků a pokročilé datové analýzy opírající se o družicový průzkum Země.
  • Posoudíme vaše stávající aktivity a rozplánované projekty a vybereme ty s největším dopadem a nejsnažší realizovatelností.
  • Díky zapojení odborníků i veřejnosti se zvýší povědomí obyvatel o problémech spojených se změnou klimatu a o tom, jak tyto problémy řeší město a co mohou udělat sami občané. 
  • Připravíme akční plán, rozpočet a dotační analýzu na dalších 5 let. Pomůžeme vám rozběhnout přípravu klíčových projektů, které může město uskutečnit v následujících deseti letech.

Nabízíme zpracování komplexní adaptační strategie na míru pro vaše město, obec nebo kraj. Rádi zpracujeme profesionální adaptační strategii na změny klimatu také pro sdružení obcí (mikroregiony, DSO, MAS atd.). Přesně pro vaši situaci sestavíme zpracovatelský tým. Máme v něm krajináře, urbanisty, ekology, vodohospodáře, energetiky i projektové manažery, kteří řeší vazbu navržených opatření na financování například z dotací EU.