Asitis

Energetika pro veřejný a soukromý sektor

Užívání energie představuje největší zdroj emisí skleníkových plynů vznikajících v důsledku lidské činnosti. Přibližně dvě třetiny světových emisí skleníkových plynů souvisejí se spalováním fosilních paliv za účelem získávání energie využívané pro vytápění, výrobu elektřiny, dopravu a průmysl. Bez konkrétních užitečných opatření v oblasti energetiky proto není možné o mitigaci změny klimatu uvažovat realisticky.

Cesta ke zlepšení vede přes dekarbonizaci, přes energetické úspory, zvyšování energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energií. Důvodem pro řešení energetických opatření je kromě jejich environmentálního dopadu také ekonomická rovina. Náš tým sleduje obě roviny a klientům z řad soukromého i veřejného sektoru zpracováváme řešení veškerých energeticky relevantních opatření, která mají současně vždy vyjádření z hlediska dopadu na emise skleníkových plynů.

Na významu nabývá otázka posilování energetické soběstačnosti, která je stále důležitější nejen pro menší firmy, domácnosti a samosprávy. Velkou budoucností a příležitostí je komunitní energetika, která představuje výhody spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

 • Posoudíme odborně vaši situaci, potenciál energetických opatření od možností energetických úspor, zvýšení energetické účinnosti po využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) včetně akumulace a sdílení
 • Zpracujeme řešení jednotlivých objektů od prvotní studie proveditelnosti, technickoekonomické analýzy energetických opatření
 • V případě ověření proveditelnosti záměru nabízíme služby v dalších etapách projektové přípravy a realizace
 • Pomůžeme vám v případě zájmu získat dotační podporu či navrhneme varianty financování včetně EPC, PPP, komunitního financování a crowd-fundingu

Pro samosprávy – obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, místní akční skupiny: 

 • Zpracujeme řešení jednotlivých objektů (např. domov pro seniory, škola, úřad, kulturní dům, sportovní zařízení, bazén, stadion, nemocnice) či infrastruktury (čistírna odpadních vod, kompostárna, sběrný dvůr, vodní zdroje, veřejné osvětlení)
 • Přidáme hodnotu vašemu majetku, propojíme objekty, propočítáme potenciál akumulace energie, jejího sdílení, využití elektromobility
 • Dodáme vám komplexní energetické koncepce jako jsou Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), Místní energetická koncepce (MEK) či Územní energetická koncepce (ÚEK).
 • Pomůžeme nastavit organizační postupy, právní i technickou přípravu projektů komunitní energetiky

Pro podniky – firmy veškeré velikosti a oboru, pro organizace a instituce veřejné správy:

 • Zpracujeme řešení jednotlivých objektů, veškerých technologií se spotřebou energie v předprojekční fázi, abyste šetřili čas a peníze v dalších etapách cesty vaší energetické budoucnosti. Další etapy vašich projektů pak řešíte efektivněji a cíleně
 • Dodáme vám studie proveditelnosti, jak využít potenciál obnovitelných zdrojů
 • Pomůžeme vám ve využití spolupráce s veřejným sektorem v oblasti výroby a sdílení energií
 • V případě zájmu prověříme a pomůžeme s využitím dotací a finančních nástrojů

Plánujte energetické projekty pozitivně pro ekonomiku, životní prostředí i bezpečnost