Asitis

Udržitelné a environmentálně odpovědné fungování organizací

Udržitelné podnikání i veřejná správa představují reálné přínosy pro dlouhodobé ekonomicky, společensky i environmentální fungování jakékoliv organizace. Environmentální a společenská odpovědnost (CSR) firem nebo úřadů se stává normami vyžadovaným standardem.

Dívejme se na tyto oblasti jako příležitosti nikoliv rizika. Vaše organizace získá lepší dynamiku růstu a rozvoje, zlepší alokaci zdrojů a optimalizuje náklady, sníží dopady regulačních zásahů, zvýší celkovou produktivitu a motivaci zaměstnanců a v neposlední řadě podpoří optimalizaci investic a kapitálových výdajů.

Obsah služby ESG

Pomůžeme vaší organizaci nastavit strategii Environmental, Social and Governance (ESG). ESG strategie a reporting vám poskytne přehled dopadu fungování vaší organizace v těchto třech oblasti oblasti environmentální, sociální a corporate governance. Hodnota ESG reportingu spočívá v tom, že zajišťuje organizacím, aby zvážily svůj dopad na otázky udržitelnosti, a umožňuje jim být transparentní ohledně rizik a příležitostí, kterým čelí.

Zpracujeme vám hodnocení dopadů životního cyklu výrobku – Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Celkově Life Cycle Assessment (LCA) provádíme v souladu s International Reference Life Cycle Data System (ILCD) a normami ISO 14040 a 14044.

 

Chcete zpracovat ESG report? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: mitigace@asitis.cz

Díky promyšlenému řešení témat udržitelnosti a ESG můžete své fungování dále zlepšovat ve všech oblastech, od emisí skleníkových plynů, přes energetická opatření, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, materiály a zdroji surovin, aplikaci cirkulární ekonomiky, až po odpovědnější přístup ke komunitám.

Co uděláme pro vás?

  • Corporate Social Responsibility (CSR): vytvoříme spolu funkční a praktickou strategii CSR a konkrétní kroky jejího naplnění v praxi včetně klíčových indikátorů (KPIs) 

  • Environmental, Social and Governance (ESG): sestavíme pro vás strategie a reporting, včetně komplexního řešení ekologické a uhlíkové stopy, dekarbonizace podniku či jiné organizace (včetně organizací veřejné správy a samosprávy) 

  • Life Cycle Assessment (LCA): vyhodnotíme environmentální dopady vašeho produktu a to od výroby vstupních surovin po fázi prodeje („cradle to gate“) nebo až po ukončení životnosti a likvidaci produktu („cradle to grave“). Využíváme moderní softwarová řešení, která umožňují detailní identifikaci fází produkce podle jejich míry dopadu na životní prostředí.

  • Carbon Footprint (CF): vypočítáme a zhodnotíme uhlíkovou stopu Vaší organizace (vč. obcí) v daném časovém období s využitím Green House Gas protokolu. Rovněž Vám pomůžeme se zhodnocením uhlíkové stopy stavebních projektů, kde změna využití území a navržené stavební technologie mohou významně ovlivňovat environmentální dopady záměru. 

ESG a jiné klimatické dokumenty mají klíčový význam pro monitorování pokroku firem/obcí v oblasti snižování skleníkových plynů a dalších cílů v oblasti životního prostředí, sociálních a správních témat. Pomocí ESG společnosti podrobně uvádějí cíle, které si stanovují, jejich emise v průběhu času a pokrok, který v dosahování těchto cílů dosahují. Jsou zde identifikovány dlouhodobější, strategické plány. Na ESG reporting navazují Akční plány pro klimatickou transformaci (CTAP, Climate Action Transition Plan). CTAP jsou krátkodobé plány zaměřené na konkrétní cíle. Ačkoli mohou být zahrnuty v zprávách ESG, měly by být vnímány jako doplňkové a specifičtější.