Asitis

Komunitní energetika

Komunitní energetika představuje spolupráci mezi různými subjekty (obce, podnikatelé, domácnosti, občanský sektor) za účelem efektivního využívání a produkce energie. Podporuje se zakládání energetických společenství, přičemž financování probíhá z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.

Přínosy komunitní energetiky

Model komunitní energetiky podporuje decentralizaci energetických zdrojů a zvyšuje energetickou soběstačnost lokálních komunit. Tímto způsobem se také zvyšuje využití obnovitelných zdrojů energie (např. solární, větrné, atd.), což vede ke snižování emisí skleníkových plynů a posílení ochrany životního prostředí. Komunitní energetika dále umožňuje občanům přímou účast na výrobě a správě energie, čímž se zvyšuje povědomí veřejnosti o spotřebě energie a je tak podporována energetická efektivnost. V neposlední řadě komunitní energetika přispívá k ekonomickému rozvoji regionů vytvářením nových pracovní míst v oblasti obnovitelných zdrojů a podporováním místní ekonomiky. Komunitní energetika tak představuje udržitelný a inkluzivní způsob řešení energetických potřeb s důrazem na lokální zapojení a ekologické zájmy.

Obsah služby

  • Analýza současného stavu řešení energetické politiky ve městě včetně organizačního zajištění, technických a procesních předpokladů
  • Rešerše vhodných přístupů v oblasti komunální energetiky, příklady dobré praxe
  • Organizačně-právní rozbor problematiky
  • Rámcové prověření technické aplikovatelnosti vhodných přístupů včetně legislativních možností
  • Formulace vize a stanovení cílů v oblasti energetického společenství města, vazba na klimaticko-energetické cíle, politiky a strategie ČR a EU
  • Komunita, stakeholdeři (včetně energetických společností na území města, distributorů, výrobců energie) a média
  • Časový harmonogram
  • Rozbor možností ekonomických nástrojů obce např. formou městského dotačního programu
  • Rámcový finanční plán včetně identifikace externích zdrojů financování

Chcete vědět více o komunitní energetice? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

 tel: +420721222994 

e-mail: adaptace@asitis.cz