Asitis

Místní energetická koncepce

Místní energetická koncepce (MEK) je v našem pojetí užitečným a konkrétním nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v obci. Významným cílem MEK je především úspora primární spotřebovávané energie v obci, z ní plynoucí úspora financí a klíčový environmentální rozměr v podobě snižování emisí skleníkových plynů a omezování spotřeby neobnovitelných zdrojů.

O dotaci pro vyhotovení MEK lze žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) do roku 2027 v rámci státního programu na podporu úspor energie EFEKT III.

 

Obsah služby

MEK je reakcí obce na současné trendy v oblasti energií, zdrojů a na jejich cenový vývoj. Hledá také řešení na narůstající požadavky v oblasti dekarbonizace, přednostně s využitím lokálních obnovitelných zdrojů a moderních technologií.

Na základě podrobné analýzy současného stavu využití energií ve Vaší obci vytvoříme kvantifikované cíle pro střednědobý horizont.

Plníme metodické požadavky poskytovatele dotace v rámci programu EFEKT III., kdy analyzujeme kompletně energetickou situaci v celé obci, včetně lokální výroby a zjišťujeme potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a to nejen pro fotovoltaické elektrárny, ale také pro větrnou a případně vodní energii.

Chcete vědět více o prověřování klimatického dopadu investic? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: mitigace@asitis.cz

Co uděláme pro vás?

Vypracujeme precizní analýzu současného stavu energetické situace (mj. přehled všech lokálních zdrojů energie, zmapování spotřeby energie, sestavení energetické bilance řešeného území jako celku, ve vyšší míře detailu pro obecní majetek).

V návaznosti na analýzu zpracujeme soubor možných řešení s důrazem na oblasti, které mohou být místní samosprávou ovlivněny. Z těchto podrobně popsaných možností sestavíme návrh optimálního řešení, v podobě Energetického akčního plánu, sloužícího pro rozhodování na úrovni místní samosprávy a k realizaci v něm definovaných opatření.

Celá MEK, zvláště pak její koncepční část, je vyhotovena ve spolupráci s místní samosprávou a vychází z jejich záměrů. Významným cílem MEK je poskytnout obci a všem jejím subjektům (domácnostem, občanům, podnikatelům, investorům) komplexní přehled za celé území. Všichni dotčení tak budou mít dostatečné informace o celkové situaci, od potenciálu energeticky relevantních opatření (energetické úspory, obnovitelné zdroje, sdílení a distribuce), po úvahy o celkové energetické budoucnosti obce v kontextu dopadů lidské činnosti na klima.