Asitis

Dokumenty pro obce a města

Místní energetická koncepce (MEK)

Místní energetická koncepce (MEK) je nástrojem pro optimalizaci dodávky energie v obci, zaměřuje se na úsporu primární energie, finanční úspory a snižování emisí skleníkových plynů. Analyzuje energetickou situaci, identifikuje potenciál obnovitelných zdrojů energie a navrhuje optimální energetický akční plán ve spolupráci s místní samosprávou.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) je klíčový dokument spojený s členstvím města v Paktu starostů a primátorů, který zahrnuje analýzu současné energetické situace, emisí skleníkových plynů a klimatických rizik.

Adaptační strategie

Adaptační strategie je komplexní dokument, který pomáhá krajům, městům a obcím systematicky se připravit na dopady změn klimatu a přírodních podmínek. Obsahuje analýzu současné situace, definuje adaptační opatření a plán implementace s cílem snížit rizika a zvýšit odolnost vůči klimatickým změnám.

Prověřování klimatického dopadu investic

Prověřování klimatického dopadu investic je analýza, která zohledňuje dopady klimatických změn na projekty a infrastrukturu, včetně hodnocení uhlíkové stopy a zranitelnosti projektu.

Studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu

Studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu analyzuje existující funkční adaptační opatření v zastavěném území i v krajině, identifikuje rizika vyplývající ze změny klimatu a přináší konkrétní návrhy opatření, jejich prioritizaci, popis, zákres v mapě i možnosti financování. Dokument slouží jako základ pro adaptaci na změnu klimatu a udržitelný rozvoj obce.

Akční plán pro klimatickou transformaci (CTAP)

Akční plány pro klimatickou transformaci (CTAP) jsou krátkodobé strategie, které vedou obce k dosažení jejich dlouhodobých klimatických cílů, přinášejí přehledné kroky pro dosažení klimatické neutrality.

Měření uhlíkové stopy a životního cyklu

Měření a snižování uhlíkové stopy pro samosprávy a podniky poskytuje organizacím nezbytný rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s emisemi skleníkových plynů.