Asitis

Energetika a udržitelnost

Energetické studie proveditelnosti (technicko-ekonomické studie), posouzení energetických úspor

Technická a organizační podpora v oblasti energetického managementu

 

 

Zpracování energetického posudku, energetického auditu, PENB

 

Komunitní energetika

Komunitní energetika představuje spolupráce různých subjektů, včetně obcí, podnikatelů a občanského sektoru, pro efektivní využívání a produkci energie, podporující decentralizaci a udržitelnost energetických zdrojů a zapojení veřejnosti do energetických rozhodnutí a výroby.

Zajímají Vás další informace? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

tel: +420721222994

e-mail: adaptace@asitis.cz

Místní energetická koncepce (MEK)

Místní energetická koncepce (MEK) je nástrojem pro optimalizaci dodávky energie v obci, zaměřuje se na úsporu primární energie, finanční úspory a snižování emisí skleníkových plynů. Analyzuje energetickou situaci, identifikuje potenciál obnovitelných zdrojů energie a navrhuje optimální energetický akční plán ve spolupráci s místní samosprávou.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) je klíčový dokument spojený s členstvím města v Paktu starostů a primátorů, který zahrnuje analýzu současné energetické situace, emisí skleníkových plynů a klimatických rizik.

Změna klimatu je bezpochyby globálním problémem a k jejímu zmírňování je třeba přistupovat na všech úrovních – celosvětově, regionálně i lokálně. Města a obce, coby oblasti charakteristické zvýšenou spotřebou a koncentrací znečišťujících zdrojů, mají řadu možností učinit změny, které významně přispívají ke zmírnění klimatické změny.

Energetické projekty jako základ mitigace

 Jednou z cest je investice do opatření a technologií, které pomáhají šetřit energii na vytápění či chlazení budov. Při plánování těchto projektů je třeba brát v potaz efekty klimatické změny v budoucnu – například zateplení budov je výhodné v zimních měsících, ale bez patřičného zastínění a technologického řešení izolace nese riziko, že se tyto objekty budou v létě přehřívat a vzrostou jejich energetické nároky na chlazení. Budovám svědčí i zelené (vegetační) střechy, které v létě chladí a v zimě izolují. Zlepšují také mikroklima ve svém okolí.

Úspory energií jsou také jednou z cest, jak snížit množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Stále atraktivnější je pro samosprávy využití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, větrná či vodní energie), její akumulace (baterie, voda) a distribuce (LDS, dodávky přímým vedením) a flexibilní hospodaření s energiemi. Pomůžeme vám připravit se na projekty komunitní energetiky, pomůžeme vám se vznikem energetických společenství.

Užitečné jsou i opatření v dalších oblastech: například nízkouhlíková a bezemisní doprava nebo projekty k využívání jiných způsobů dopravy, než je automobil. Patří sem budování infrastruktury pro cyklisty, investice do městské hromadné dopravy, sdílení aut, rozvoj cest pro pěší apod. To vše pomáhá zlepšovat kvalitu života a odpovědný rozvoj vaší obce či města.

Dodáváme koncepční řešení přípravy na míru celé vaší obce, konkrétních městských čtvrtí, místních částí, bývalých zemědělských nebo průmyslových areálů, brownfieldů, retrofitu konkrétních objektů nebo souborů budov.