Asitis

Strategie udržitelné zeleně

Strategie udržitelné zeleně

Vytváříme pro vás ucelený strategický a koncepční dokument rozvoje a dlouhodobé udržitelnosti veškeré zeleně v sídle (veřejné, vyhrazené) a navazující zeleně v extravilánu.

Strategie je odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost obce i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území.

Analytická část strategie vychází z kombinace komplexního zpracování dostupných satelitních dat ve spojení s expetním mapováním terénu. Satelitní část mapuje vývoj rozložení a dynamiky vegetace, vlhkostního indexu, indexu listové plochy, vadnoucího indexu, tepelných charakteristik území (včetně tzv. tepelných ostrovů), množství zástavby a změny ve využití půdy od roku 2016 do okamžiku zpracování studie. V rámci analytické části tak vznikne aktuální mapa porytí a využití půdy (land use a land cover).

Řešeným horizontem je období do roku 2050. Dokumentace je nástrojem politiky v oblasti životního prostředí, správy majetku a udržitelného rozvoje sídla a jeho okolí.

Strategii udržitelné zeleně je možné financovat z výzev OPZ s mírou dotace 95%. Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti. Kontaktujte nás.

Charakter navrhované dokumentace a zpracovávaný horizont umožňuje stanovit dlouhodobé cíle, které by měly být následně promítnuty do strategického plánu a rozvojového plánu města s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability. Za tímto účelem je zeleň v sídle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně, zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.

Udržitelnost navrhovaných opatření, která vedou k naplnění konkrétních cílů má být zajištěna analýzou potřeb území a konkrétních lokalit s ohledem na aktuální problematiku změny klimatu v dané lokalitě a to jak na úrovni celého území, tak konkrétních lokalit.

Máte zájem o více informací k Strategii udržitelné zeleně? Kontaktujte nás.