Asitis

Studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu

Jak se připravit na změnu klimatu? Odpovědí je námi vypracovaná studie, která obcím přináší ucelený pohled na adaptaci na změnu klimatu a představuje základ pro efektivní a udržitelný rozvoj obce.

Výhody studie

Analýza potenciálních rizik spojených s klimatickou změnou

 

Vypracování akčního plánu s konkrétními návrhy opatření a jejich mapou 

Studie zahrnuje i plán na financování opatření

K čemu studie slouží?

Studie je kratší dokument praktického rozsahu, který je vytvořený pro celé správní území obce, a představuje základ pro efektivní a udržitelný rozvoj obce. Cílem tohoto dokumentu je identifikace rizik a možností obce reagovat na dopady změny klimatu. V rámci studie se hodnotí i stávající adaptační opatření, analyzují se potenciální rizika a plán pro zvýšení odolnosti obce vůči dopadům změny klimatu. Výstupem jsou konkrétní návrhy opatření a doporučení pro jejich implementaci, mapa navrhovaných opatření a plán jejich financování. 

S čím vám pomůžeme?

Akční plán studie je zaměřený na zlepšení odolnosti obcí vůči dopadům klimatické změny a je možné ho rozdělit do tří kategorií, a sice na modro-zelená opatření, šedá opatření a měkká opatření. Modro-zelená opatření se týkají propustných ploch, zelených střech, zadržování dešťové vody a vody v krajině a opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek (travnaté plochy, výstavba stromů apod.). Šedá opatření jsou spojená s akumulací a retencí dešťové vody a protipovodňových opatření a měkká opatření souvisí s údržbou travnatých a květnatých ploch.

cyklostezska

Co tato služba obsahuje?

Studie poskytuje obci ucelený pohled na adaptaci na změnu klimatu a obsahuje následující části:

Přehled stávajících funkčních opatření

 • protierozní prvky
 • vodní plochy
 • propustné plochy
 • adaptační opatření na budovách

Analýzu problémů a adaptačního potenciálu obce

 • včetně určení problémů v krajině a zastavěném území

Tabulku s návrhy adaptačních opatření

 • propustné plochy

 • zelené střechy

 • závlahové systémy

 • revitalizace nemovitostí

 • zakládání větrolamů apod.

Mapu navrhovaných opatření

 • V krajině i zastavěném území.

Seznam možností financování jednotlivých opatření