Asitis

Měření uhlíkové stopy a životního cyklu

Snižování emisí skleníkových plynů, posilování jejich propadů (mitigace), je nedílnou součástí řešení změny klimatu. Přispět a svou uhlíkovou stopu snižovat mohou všichni – od nejmenších obcí, přes městyse a města, až po velké metropole nebo jejich části. Uhlíkovou stopu řeší i firmy.

Co nelze měřit, to nelze řídit. Nabízíme proto kvalifikované měření uhlíkové stopy pro veškeré organizace jako první krok k plánování a postupnému snižování emisí skleníkových plynů. 

Odpovědnost organizací za uhlíkovou stopu je vyžadována klienty i občany. Jde také o trend v rámci zákonných povinností, který započal již Pařížskou dohodou, která představuje zlom v globálním klimatu a zavazuje všechny státy k omezení globálního nárůstu teploty, přizpůsobování se změnám, které již probíhají, a pravidelnému zvyšování úsilí v oblasti adaptace a mitigace změny klimatu.

Pro samosprávy - obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, místní akční skupiny:

Pro měření uhlíkové stopy samospráv, veřejného sektoru, používáme postupy dle standardů mezinárodního protokolu GHG (GreenHouse Gas Protocol), které pomáhají hodnotit a podávat zprávy o pokroku při dosahování stanovených cílů a odhadovat dopady politik a opatření na skleníkové plyny.

Pro výpočet emisí skleníkových plynů, za účelem jejich snižování, uplatňujeme oficiální standardy Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (Covenant of Mayors EUROPE), metodiku stanovení výchozí emisní inventury (BEI, Baseline Emission Inventory).

Pro možnosti řešení snižování emisí skleníkových plynů pak nabízíme zpracování komplexního akčního plánu, s konkrétně definovanými opatřeními s určením finanční náročnosti a environmentálních dopadů. Zajišťujeme tyto výstupy ve formě Plánu pro udržitelné hospodaření v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů a hospodaření s vodou (PUH), případně rovnou Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), Místní energetické koncepce (MEK) či Územní energetické koncepce (ÚEK). Součástí je i posouzení využití vhodných dotačních titulů a finančních nástrojů.

Pro podniky - firmy všech velikostí a oborů, pro organizace a instituce veřejné správy:

  • Zanalyzujeme produkci skleníkových plynů a provedeme měření uhlíkové stopy celého vašeho podniku (Scope 1, Scope 2, Scope 3) v souladu s mezinárodním standardem (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard). Emisní stopu vyhodnocujeme na zaměstnance, na pobočku i na celý podnik. Pomůžeme Vám se sběrem vhodných dat za Vámi uvedené období (a tím i usnadníme získání potřebných informací). Identifikujeme největší emisní přispěvatele.
  • Vyhodnotíme uhlíkovou stopu vašich produktů v určitých fázích výroby i během celého životního cyklu (LCA).
  • V případě zájmu vyhotovíme dekarbonizační strategii. Na základě komplexní emisní inventury dále navrhneme vhodná opatření tak, aby směřovala k naplnění stanoveného cíle pro snížení emisí GHG a dosáhnutí uhlíkové neutrality do Vámi zvoleného roku.
  • Pro zájemce pomáháme, s kvalifikovanými partnery, v oblasti aplikace ISO norem řady 14000 (provedení analýzy uhlíkové stopy podle normy ISO 14067), do rámce vaší firmy – od průmyslových firem, přes banky, až po IT – zvládneme vše.
  • Pro řešení snížení uhlíkové stopy zpracujeme analýzu, technicko-ekonomickou studii konkrétních opatření v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Struktura výstupu:

Uhlíkovou stopu vám vypočítáme podle Vámi zvolených kategorií (SCOPE 1, 2, 3).

Rozsah 1 (Scope 1)

Přímé emise

Zahrnuje přímé emise, které pocházejí ze zdrojů kontrolovaných v rámci podniku. Jde tedy zejména o emise vznikající při spalování paliv nebo jiných činnostech v rámci vlastních výrobních závodů a zařízení. Scope 1 definuje emise, které přímo způsobuje samotná firma.

Rozsah 2 (Scope 2)

Nepřímé emise z dodávky energie

Rozsah 2 se týká nepřímých emisí, které vznikají při nákupu energií (dodávek elektřiny, tepla, páry, stlačeného vzduchu atd.), které neprodukuje přímo firma, ale jsou důsledkem jejich aktivit.

Rozsah 3 (Scope 3)

Nepřímé emise

Rozsah 3 zahrnuje všechny nepřímé emise z aktivit třetích stran mimo kontrolu podniku. Jde např. o emise z výroby, přepravy a distribuce, použití a nákupu materiálu. Rozsah 3 umožňuje pochopit a vyhodnotit komplexní dopad produktu i firmy na životní prostředí.

 

Pojďte vstříc k emisně odpovědnému fungování vaší organizace!

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

tel: +420721222994 

e-mail: adaptace@asitis.cz