Asitis

Uhlíková stopa pro veřejný a soukromý sektor

Snižování emisí skleníkových plynů, posilování jejich propadů (mitigace), je nedílnou součástí řešení změny klimatu. Přispět a svou uhlíkovou stopu snižovat mohou všichni – od nejmenších obcí, přes městyse a města, až po velké metropole nebo jejich části. Uhlíkovou stopu řeší i firmy.

Co nelze měřit, to nelze řídit. Nabízíme proto kvalifikované měření uhlíkové stopy pro veškeré organizace jako první krok k plánování a postupnému snižování emisí skleníkových plynů.  

Odpovědnost organizací za uhlíkovou stopu je vyžadována klienty i občany. Jde také o trend v rámci zákonných povinností, který započal již Pařížskou dohodou, která představuje zlom v globálním klimatu a zavazuje všechny státy k omezení globálního nárůstu teploty, přizpůsobování se změnám, které již probíhají, a pravidelnému zvyšování úsilí v oblasti adaptace a mitigace změny klimatu.

Pro samosprávy – obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, mikroregiony, místní akční skupiny:  

  • Pro měření uhlíkové stopy samospráv, veřejného sektoru, používáme postupy dle standardů mezinárodního protokolu GHG (GreenHouse Gas Protocol), které pomáhají hodnotit a podávat zprávy o pokroku při dosahování stanovených cílů a odhadovat dopady politik a opatření na skleníkové plyny. 
  • Pro výpočet emisí skleníkových plynů, za účelem jejich snižování, uplatňujeme oficiální standardy Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (Covenant of Mayors EUROPE), metodiku stanovení výchozí emisní inventury (BEI, Baseline Emission Inventory) 
  • Pro možnosti řešení snižování emisí skleníkových plynů pak nabízíme zpracování komplexního akčního plánu, s konkrétně definovanými opatřeními s určením finanční náročnosti a environmentálních dopadů. Zajišťujeme tyto výstupy ve formě Plánu pro udržitelné hospodaření v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů a hospodaření s vodou (PUH), případně rovnou Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), Místní energetické koncepce (MEK) či Územní energetické koncepce (ÚEK). Součástí je i posouzení využití vhodných dotačních titulů a finančních nástrojů

Pro podniky – firmy všech velikostí a oborů, pro organizace a instituce veřejné správy: 

  • Pro zlepšení vaší uhlíkové stopy zanalyzujeme produkci skleníkových plynů a výpočet uhlíkové stopy vaší organizace, pro který využíváme komplexní hodnocení společnosti podle mezinárodních standardů GHG Protocol (Scope 1, Scope 2, Scope 3) dle GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard
  • Pro zájemce pomáháme s kvalifikovanými partnery v oblasti aplikace ISO norem řady 14000 (provedení analýzy uhlíkové stopy podle normy ISO 14067) do rámce vaší společnosti 
  • Pro dekarbonizaci vašeho podnikání využíváme komplexní přístup a počítáme také s vodou a dalšími surovinami, připravíme vám komplexní dekarbonizaci firmy 
  • Pro řešení snížení uhlíkové stopy zpracujeme analýzu, technickoekonomickou studii konkrétních opatření v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Pojďte vstříc k emisně odpovědnému fungování vaší organizace