Asitis

Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP či Akční plán) je zásadní dokument spojený s členstvím obce vPaktu starostů a primátorů. Akčním plánem získají obce nejen klíčová data o jejich současné situaci v oblasti energetiky, emisí skleníkových plynů a klimatických rizik, ale i soubor opatření reagujících na konkrétní zjištěné nedostatky.

Obsah služby

Při vstupu do Paktu starostů a primátorů se město zaváže ke snížení emisí skleníkových plynů a k adaptaci prostředí na klimatickou změnu. Aby bylo tyto závazky možné vyhodnocovat, je nezbytné mít situaci ve městě exaktně zmapovanou a prozkoumanou. Průběžně je poté potřeba údaje doplňovat o aktuální stav a vyhodnocovat. Každé město v Paktu starostů a primátorů proto má povinnost vypracovat SECAP, Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který tato klíčová data bude obsahovat.

Chcete vědět více o akčním plánu pro udržitelnou energii a klima?

Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: mitigace@asitis.cz

Vypracujeme podrobný akční plán, který obsahuje:

VÝCHOZÍ EMISNÍ INVENTURU

Výchozí emisní inventura (Baseline Emission Inventory, BEI) obsahuje podrobnou Analýzu spotřebované energie a s ní spojenou produkci emisí na území města a Analýzu rizika zranitelnosti (Risk and Vulnerability Analysis, RVA), zaměřenou na jednotlivé projevy změny klimatu a rizika, která z nich vyplývají.

NÁVRHOVOU ČÁST

Návrhová část sloužící k dosažení energeticko-klimatických cílů obsahuje seznam mitigačních a adaptační opatření (samotný akční plán). Podstatou mitigačních opatření je snížení produkce emisí GHG ve městě tak, aby došlo k naplnění stanovených cílů. Adaptační opatření reagují na vyhodnocená rizika a připravují město na nevyhnutelné následky klimatické změny. Nastíněny jsou také možnosti řešení energetické chudoby.

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Implementační část nastavuje pravidla a podmínky pro následnou realizaci naplánovaných projektů, společně s časovými rámci, zdroji a přidělenými odpovědnostmi. Plánuje také průběžný monitoring, hodnocení plnění vytyčených cílů a reporting Paktu starostů a primátorů.

Na Akční plán dále navazuje Monitorovací emisní inventura (Monitoring Emission Inventory, MEI) je aktualizací údajů, zjištěných v rámci BEI, k pozdějšímu roku. Provádí se v předem stanovených obdobích a slouží k vyhodnocení dosažených úspěchů a zhodnocení plnění stanovených mitigačních cílů.