Asitis

Prověřování klimatického dopadu investic

K čemu slouží?

V ČR je vyžadováno v rámci výzev IROP Ministerstva pro místní rozvoj (IROP 2021-2027), MPO, OPŽP a dalších. Je zpracováno v souladu s metodickými pokyny daných dotačních titulů a sdělením Evropské komise „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027 (2021/C 373/01)“. Prověřování klimatického dopadu projektů je také zahrnuto do procesů EIA (Posouzení vlivů na životní prostředí) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Obsah služby

Náš tým odborníků zabývající se adaptací na změnu klimatu a mitigací je připravený Vám zpracovat kvalitní podklady, které umožní financovaní Vašich projektových záměrů.  

Prověřování z hlediska klimatického dopadu je proces rozdělený do dvou pilířů (zmírňování, přizpůsobení) a dvou fází (prověření, podrobná analýza).  

V pilíři zmírňování změny klimatu v první fázi posoudíme potřebu výpočtu uhlíkové stopy investice a dle potřeby bude zpracována fáze 2 – výpočet uhlíkové stopy investice i provozu dané infrastruktury. Výstupem pak mohou být doporučení, jejichž zajištění umožní soulad projektu s cíli klimatické neutrality do roku 2050. 

V pilíři přizpůsobení se změně klimatu v první fázi vyhodnotíme zranitelnost projektu v souvislosti s dopady změny klimatu, a pokud je zjištěna vysoká nebo střední úroveň zranitelnosti, pokračuje prověřování projektu v tomto pilíři podrobnou analýzou rizik (fází 2). Součástí jsou i doplňující informace k potřebě adaptačních opatření.

Chcete vědět více o prověřování klimatického dopadu investic? Kontaktujte našeho experta a získejte veškeré potřebné informace.

Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.

+420 721 222 994

e-mail: adaptace@asitis.cz

Cesta ke klimatické neutralitě EU 2050

Evropská rada stanovila cíl, aby EU do roku 2030 snížila své emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Podle evropského právního rámce pro klima jsou tyto cíle pro EU a její členské státy závazné.

K dosažení těchto cílů musí členské státy EU přijmout konkrétní opatření ke snížení emisí a k dekarbonizaci hospodářství. Aby se ekologická transformace stala skutečností, jsou zapotřebí nová pravidla a aktualizace právních předpisů EU.

Balíček „Fit for 55“ je soubor nových legislativních návrhů a změn stávajících právních předpisů EU, které EU pomohou snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout klimatické neutrality.

Co uděláme pro Vás?

Vypracujeme „Dokumentaci k prověřování z hlediska klimatického dopadu projektů infrastruktury“ která obsahuje:

  • základní informace o aktuálním stavu a předpokládaném vývoji základních klimatických charakteristik v řešeném území
  • přesnější výpočty a simulace vývoje klimatu (modelování teplotních trendů a sezónního/ročního rozložení srážek) na území řešeného projektu dle Euro-Cordex RCP 8.5 (tzv. vyšší emisní scénář, který předpokládá nárůst globálních emisí oxidu uhličitého)
  • detailní charakteristiky hlavních rizik vyplývajících ze změny klimatu v zájmovém území (např. sesuvů půdy, přívalových povodní, povodní, teplotních extrémů a vln horka, sucha, silného větru)
  • precizní analýzu citlivosti popisující, jakým rizikům může daný typ projektu podléhat v různých fázích realizace
  • hodnocení expozice – popis, v jaké míře a jakým meteorologickým jevům je zájmová oblast vystavena (expozice je hodnocena ve vztahu konkrétního řešeného záměru k přítomnosti rizik v území v podmínkách současného i budoucího klimatu)
  • pečlivě zpracovanou výslednou analýzu zranitelnosti, včetně doplňujících informací k potřebě adaptačních opatření