Připravte se teď

EIA

K realizaci většiny staveb potřebujete územní rozhodnutí a stavební povolení, které vydává stavební úřad. U některých staveb hrozí, že budou mít negativní vliv na životní prostředí. Před tím, než stavební úřad vydá zmíněná rozhodnutí, musí se u nich provést proces posouzení vlivů na životní prostředí neboli EIA (Enviromental Impact Assessment).
Chci připravit ESG report

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Co je EIA posuzování?

EIA hodnocení zkoumá dopady navrhovaných projektů na veřejné zdraví a environmentální stabilitu. Tato analýza se zaměřuje na jednotlivé efekty i na jejich vzájemné interakce. Důležité je posoudit dopady projektu během jeho celého životního cyklu, od fáze plánování, přes realizaci, provoz až po demontáž. Dále je klíčové vzít v úvahu fázovou realizaci projektu, pokud je plánována. Pro projekty, které procházejí procesem EIA, je před zahájením dalších řízení, jako jsou územní nebo stavební, vystaveno verifikační stanovisko. Toto stanovisko kontroluje, zda od vydání původního stanoviska nedošlo k zásadním změnám v projektu

Kdy je třeba EIA posouzení zpracovat?

V České republice je hodnocení dopadů na životní prostředí, známé jako Environmental Impact Assessment (EIA) a Strategic Environmental Assessment (SEA), regulováno zákonem číslo 100/2001 Sb. Během procesu EIA se posuzují dopady staveb, provozů a technologií na okolní prostředí. Tento proces je nezbytný před získáním povolení a zahájením realizace samotných projektů. Po nedávné novelizaci stavebního zákona může být EIA realizováno souběžně s územním a stavebním řízením.

EIA se standardně aplikuje na projekty s významným vlivem na ekosystém, jako jsou letiště, dálnice, vodní nádrže nebo těžební oblasti. V některých případech se k EIA přistupuje až po provedení tzv. zjišťovacího řízení, kde se rozhoduje o potřebě hodnocení pro projekty jako jsou větrné elektrárny, silnice, pivovary nebo nové průmyslové zóny.

Jak proces EIA probíhá:

Proces EIA probíhá v několika krocích:
Oznámení: Investor zahájí proces odesláním oznámení o záměru příslušnému úřadu. Úřad poté informace o oznámení zveřejní na úřední desce a v elektronickém informačním systému EIA do sedmi pracovních dnů.
Zjišťovací řízení: Hlavním cílem tohoto řízení je rozhodnout, zda bude projekt podroben úplnému procesu EIA.
Dokumentace: Dokumentaci připravuje investor prostřednictvím autorizované osoby. Tato dokumentace detailně rozpracovává informace z oznámení a posuzuje dopady projektu na životní prostředí.
Veřejné projednání: Koná se v případě, že veřejnost vyjádří nesouhlas s předloženou dokumentací. Z projednání je pořízen zápis.
Posudek: Posudek má za úkol nezávisle ověřit správnost a úplnost dokumentace a navržených opatření pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Posudek rovněž hodnotí připomínky k dokumentaci.
Závazné stanovisko: Toto stanovisko slouží jako základ pro rozhodnutí v dalších řízeních, jako jsou územní a stavební, která investor následně zahajuje. Úřady provádějící tyto řízení jsou povinny řídit se závazným stanoviskem EIA.
Mám zájem o tuto službu

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články