Připravte se teď

Studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu

Jak se připravit na změnu klimatu? Odpovědí je námi vypracovaná studie, které obcím přináší ucelený pohled na adaptaci na změnu klimatu a představuje základ pro efektivní a udržitelný rozvoj obce.
Chci připravit studii pro svou obec

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby 

Analýza potenciálních rizik spojených s klimatickou změnou
Vypracování akčního plánu s konkrétními návrhy opatření
Součástí služby je mapa navrhovaných opatření
Studie zahrnuje i plán na financování opatření

Co je studie adaptačního potenciálu obce?

Jedná s o kratší dokument praktického rozsahu, který je vytvořený pro celé správní území obce, a představuje základ pro efektivní a udržitelný rozvoj obce. Cílem tohoto dokumentu je identifikace rizik a možností obce reagovat na dopady změny klimatu. V rámci studie se hodnotí i stávající adaptační opatření, analyzují se potenciální rizika a plán pro zvýšení odolnosti obce vůči dopadům změny klimatu. Výstupem jsou konkrétní návrhy opatření a doporučení pro jejich implementaci, mapa navrhovaných opatření a plán jejich financování.
S čím vám pomůžeme?
Akční plán studie je zaměřený na zlepšení odolnosti obcí vůči dopadům klimatické změny a je možné ho rozdělit do tří kategorií, a sice na modro-zelená opatření, šedá opatření a měkká opatření. Modro-zelená opatření se týkají propustných ploch, zelených střech, zadržování dešťové vody a vody v krajině a opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek (travnaté plochy, výstavba stromů apod.). Šedá opatření jsou spojená s akumulací a retencí dešťové vody a protipovodňových opatření a měkká opatření souvisí s údržbou travnatých a květnatých ploch.
Studie adaptačního potenciálu obce, mimo jiné, zkoumá i rizika sesuvů půdy

Co tato služba obsahuje?

Studie poskytuje obci ucelený pohled na adaptaci na změnu klimatu a obsahuje následující části:
přehled stávajících funkčních opatření (protierozní prvky, vodní plochy, propustné plochy, adaptační opatření na budovách)
analýzu problémů a adaptačního potenciálu obce včetně určení problémů v krajině a zastavěném území
tabulku s návrhy adaptačních opatření (propustné plochy, zelené střechy, závlahové systémy, revitalizace nemovitostí, zakládání větrolamů apod.),
mapu navrhovaných opatření v krajině i zastavěném územ
seznam možností financování jednotlivých opatření
Mám zájem o tuto službu

S jakým výstupem můžete počítat?

Získáte od nás dokument zaměřený na identifikaci rizik a možnosti obce reagovat na změny klimatu a také akční plán včetně návrhů jeho financování.
městská zeleň, urban green

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • V čem se liší studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu od adaptační strategie?

  Studie potenciálu obce se od adaptační strategie liší strukturou, rozsahem řešení i cenou.

 • Jaký je rozsah studie adaptačního potenciálu obce?

  Studie řeší celé správní území obce (tj. všechna katastrální území, zastavěné území i krajinu).

 • Jaké metody jsou použity pro studii?

  V analýze je zpracováno vyhodnocení očekávaných změn v průměrných ročních teplotách a množství srážek, predikce vycházejí z ensemblu klimatických modelů EURO-CORDEX.

  GIS analýzy (např. zranitelnosti na základě družicových dat)

  Rozhovory se zástupci vedení obce.

 • Jaké jsou možnosti financování navržených opatření?

  Především z projektů IROP a OPŽP.

 • Jak jsou výsledky studie prezentovány obci?

  Obci bude dodána zpráva se stručným popisem řešeného území, popisem současných funkčních adaptačních opatření a analýzou problémů a potenciálu k adaptaci v katastru obce. Dalším výstupem bude tabulka s návrhy adaptačních opatření, jejich popisem, prioritizací a možnostmi financování. Výstup bude obsahovat také mapu navrhovaných opatření v krajině i v zastavěném území obce.

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články