Připravte se teď
větrná elektřina - obnovitelné zdroje energie

Místní energetická koncepce

S ohlédnutím na vaše potřeby, připravíme přehledný plán, jak optimalizovat dodávku energií a efektivně využít dostupné zdroje. Místní energetická koncepce je významným krokem k soběstačnosti obce, kterou je možné financovat z programu MPO EFEKT III.
Chci připravit koncepci

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby

Maximální využití
lokálních zdrojů obnovitelné energie
Výrazná úspora
energie a financí
V průměru až 60
konkrétních cílů v akčním plánu
Služba je stavebním kamenem
komunitní energetiky

Co je místní energetická koncepce?

Místní energetická koncepce představuje užitečný a konkrétní nástroj a návod, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebované v obci. Přináší také možnost využít lokální zdroje energie s důrazem na obnovitelné zdroje. Dále zahrnuje hodnocení obecních budov a majetku a analyzuje celou obec, a to včetně domácností a podnikatelského sektoru.
S čím vám pomůžeme?
Pokud chcete v obci zavést energetický management a komunitní energetiku, místní energetická koncepce by měla být prvním krokem k dosažení tohoto cíle. Obsahuje totiž návrhy řešení, které vedou k úsporám energie, financí a k energetické nezávislosti a soběstačnosti obce. Při vypracování plánu klademe velký důraz na podrobné hodnocení střešní kapacity pro instalaci fotovoltaických elektráren, včetně souběhu výroby a vhodné kapacity baterií. Hodnotíme také potenciál větrné, vodní a geotermální elektrárny.

Co tato služba obsahuje?

Součástí místní energetické koncepce vypracované naší společností je následující:
analýza současného stavu energetické situace
soubor možných řešení včetně návrhu optimálního řešení v podobě energetického akčního plánu
komplexní přehled za celé území
podrobné místní šetření provedené odborníkem přímo na místě.
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

V případě, že si u nás necháte vypracovat místní energetickou koncepci, obdržíte od nás rozsáhlý strategický dokument, který splňuje veškeré metodické požadavky poskytovatele dotace v rámci projektu EFEKT III. Kromě toho, že náš výstup splňuje všechny náležitosti, dokument navíc obsahuje XY. Součástí naší služby je i podrobný akční plán, jež v průměru obsahuje XY konkrétních bodů seřazených na základě priorit. V neposlední řadě můžete počítat s kartami obecních budov doplněné o data z místního šetření in situ.

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Jaká je přidaná hodnota našeho MEKu?

  MEK v našem pojetí není jen souhrn technických informací a navazujících projektů, ale snaží se celou problematiku pochopitelně vysvětlit a zasadit do kontextu.

  Máme mnoho zkušeností s reálnou výstavbou fotovoltaických elektráren různých velikostí. Proto dokážeme snadno navrhnout řešení, které v nejvyšší míře odpovídá požadavkům daného objektu.

  Rozumíme také životnímu prostředí a adaptaci na změnu klimatu. Náš MEK proto obsahuje i částečný přesah do těchto témat.

 • Jaké jsou dlouhodobé cíle a vize MEK?

  Dlouhodobé cíle a vize MEK se mohou lišit v závislosti na specifických potřebách a možnostech daného regionu, města nebo obce, ale obecně se mohou zaměřovat na následující oblasti:

  Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie jako jsou solární, větrná, vodní energie nebo biomasa, aby snížily závislost na fosilních palivech.

  Zvýšení energetické účinnosti: modernizaci infrastruktury, zlepšení izolace budov, podporu energeticky účinných zařízení a technologií.

  Redukce emisí CO2

  Energetická bezpečnost: Snaha o diverzifikaci zdrojů energie a snížení závislosti na vnějších dodávkách energie.

 • Jaké technologie a obnovitelné zdroje energie jsou navrhovány v MEK?

  S největší podrobností jsou řešeny fotovoltaické elektrárny, u nichž je podrobně vyhodnocena dostupná (střešní) kapacita pro instalaci, ale také souběh výroby se spotřebou a vhodná kapacita baterií napříč celou obcí. Potenciál výroby je ovšem hodnocený také pro větrné, vodní a geotermální elektrárny a v menší podrobnosti také pro energetické využití biomasy (se zřetelem na energetickou šetrnost zvoleného řešení).

 • Jaké jsou výhody MEK pro obce a jejich obyvatele?

  MEK je reakcí obce na současné trendy v oblasti energií, zdrojů a na jejich cenový vývoj.

  Hledá řešení na narůstající požadavky v oblasti dekarbonizace, přednostně s využitím lokálních obnovitelných zdrojů a moderních technologií.

  Je užitečná pro plánování a praktický rozvoj komplexního řešení dodávky a spotřeby energie v obci

  Velkou motivací je úspora primární spotřebované energie vedoucí k úspoře financí

 • Jaký je proces vytvoření MEK?

  Tvorba dokumentu začíná shromažďováním dostupných údajů o dodávkách a spotřebách energií, klimatických podmínkách, demografii a celkové situaci v obci. Tyto údaje jsou následně analyzovány a vyhodnoceny v analytické části dokumentu. Na ni pak navazují návrhy opatření v obecné i konkrétní rovině.

 • Jaký je rozdíl mezi místní energetickou koncepcí (MEK), akčním plánem udržitelnou energii a klima (SECAP) a adaptační strategií?

  SECAP je zaměřený na akce, vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů na území obce. Opatření z oblasti energetiky, dopravy atp. jsou tedy hodnoceny primárně z hlediska jejich dopadů na klima. Naplnění klimatických cílů je hlavním kritériem plánování, čemuž jsou podřízeny další aspekty jako např. ekonomická výhodnost či celková energetická stabilita území. Na tyto otázky lépe a podrobněji odpoví MEK, kde naopak jsou jen okrajově hodnoceny emise. Oba dokumenty se tedy mohou vhodně doplňovat. SECAP také obsahuje analýzu rizik a zranitelnosti území a návrhy zaměřené na adaptaci ke klimatickým změnám. Tím je podobný adaptační strategii, kterou dokáže i částečně zastoupit. AS však toto téma řeší mnohem podrobněji a s využitím pokročilejším metod.

 • Jaké jsou náklady spojené s touto službou?

  Pomáháme v boji se suchem, povodněmi, vodní i větrnou erozí, přehříváním měst a ve zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na klima.  Přírodě ohleduplným a ekonomicky proveditelným způsobem zlepšujeme krajinu i lidská sídla.  Předcházíme problémům, které změny klimatu způsobují.

Kdo tuto službu využil

S místní energetickou koncepcí jsme velmi spokojení a s firmou ASITIS dále spolupracujeme na realizaci opatření navržených v MEK – konkrétně na realizaci fotovoltaik pro základní školu a mateřskou školu, dále pak na vypracování energetických posudků, PENB a klimatických prověření investic. Jsou zde ale i další témata, která s firmou ASITIS společně řešíme, jako například založení energetického společenství. Osobně velmi hodnotím komplexnost služeb ASITIS. Víme, že se na ASITIS, jako na odborníky se znalostí energetického trhu, můžeme vždy spolehnout. Každý jimi navržený krok má smysl a posune naši obec dopředu.

Blažena Galiová
starostka obce Šardice
Všechny reference
Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články