Připravte se teď
Větrná elektrárna jako obnovitelný zdroje energie navržený v MEK či SECAP

Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Akční plán pro udržitelnou energii a klima, známý pod zkratkou SECAP, je odpovědí na to, jak snížit emise a ušetřit energie na lokální úrovni ve spojitosti s členstvím. Jsme připraveni tento klíčový nástroj vypravovat i pro vás.
Chci připravit akční plán

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby s ASITIS

Kvalita podložená ověřitelnými daty
Dodáváme vysoce kvalitní výstupy a akční plány, vše máme podloženo konkrétními výsledky a daty. 
Bohaté zkušenosti
Zpracovali jsme řadu SECAPů pro obce, města i regiony.
Holistický přístup
Do strategického plánování rozvoje obcí jsme přinesli inovace v podobě analýz družicových snímků. 
Adaptace a mitigace pod jednou střechou
Podpora od ASITIS je unikátní tím, že má všechny kompetence pod jednou střechou. Od dopravy po energetická společenství, od krajinné zeleně po komunitní financování. 
Na tuto službu je až do 28.2.2025 vypsaná dotační výzva č. 2/2024: Pakt starostů pro klima a energii

O dotaci lze zažádat přes Státní fond životního prostředí – Národní program Životní prostředí . Pokud budete chtít pomoc, ozvěte se nám.
Více informací

Co je SECAP?

SECAP je strategický dokument, spojený s členstvím obce v Paktu starostů a primátorů, který definuje cíle a opatření pro snížení emisí skleníkových plynů a pro adaptaci na klimatické změny. Důraz klade na zlepšení energetických úspor, energetické efektivity a využití udržitelných zdrojů energie. SECAP pomáhá minimilizovat dopady lidské činnosti na klima. Současně řeší energetickou bezpečnost a udržitelnost. Akční plán pro klima a energii, který od nás obdržíte, nikdy není založený na nepodložených domněnkách, ale na reálných a přesných datech, vědeckých scénářích a technických výpočtech.
S čím vám SECAP pomůže?
SECAP pomáhá samosprávám vytvořit koordinovaný přístup k dosažení jejich klimatických a energetických cílů. Kromě toho také podporuje inovace, zelenou transformaci a dekarbonizaci. SECAP pomůže vám, vašim občanům a firmám na vašem území fungovat udržitelně a v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Díky našemu SECAPu najdete cestu k firmám a investorům, kteří řeší zelené financování a ESG.
CO2 emissions from car traffic

Co tato služba obsahuje:

Dokumentace, kterou pro vás vypracujeme, je složená z několika částí:
Výchozí emisní inventura (BEI) – zahrnuje podrobnou analýzu spotřebované energie a s ní spojené produkce emisí na území obce.
Analýza rizik a zranitelnosti (RVA) – zaměřuje se na jednotlivé projevy změny klimatu a rizika, která z nich vyplývají.
Akční plán – obsahuje seznam opatření, jejichž podstatou je snížení produkce emisí GHG v obci, připravení obce na následky klimatické změny a možnosti řešení energetické chudoby.
Implementační část – nastavuje pravidla a podmínky pro následnou realizaci naplánovaných projektů, a to společně s časovými rámci, zdroji a přidělenými odpovědnostmi včetně průběžného monitoringu.
Emisní inventura – vypracovává se v návaznosti na SECAP a provádí se v předem stanovených obdobích, slouží k aktualizaci údajů a k vyhodnocování dosažených úspěchů a plnění.
Mám zájem o tuto službu

S jakým výstupem můžete počítat?

Obdržíte od nás strategický multioborový, komplexní dokument, který představuje systematický přístup k naplnění stanovené vize, cílů a opatření stanovených Mezinárodním panelem pro klima (IPCC). Součástí je také RVA neboli posouzení rizik a zranitelnosti a akční plán. Námi dodaný akční plán obsahuje modro-zelená opatření v krajině a městském prostředí, šedá opatření pro městskou infrastrukturu i měkká opatření, která spočívají v osvětě a vzdělávání obyvatel.

Vybrané reference

Statutární město Přerov
Cílem města Přerov je snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % oproti roku 2011 = celkem ušetřit emise 81 816,8 tCO2/rok.
Akční plán města obsahuje celkem 101 opatření s dopadem na snižování emisí CO2, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti území vůči klimatické změně, opatření v oblasti osvěty, informovanosti a boji s energetickou chudobou:​
80 mitigačních opatření: energetické úspory, OZE, udržitelná doprava, osvěta​
21 adaptačních opatření na změnu klimatu: voda, zeleň, udržitelný rozvoj, osvěta​
Město Karivnná
SECAP obsahuje celkem 53 opatření (29 mitigačních opatření: energetické úspory, OZE, udržitelná doprava, osvěta; 24 adaptačních opatření na změnu klimatu: voda, zeleň, udržitelný rozvoj, osvěta) s dopadem na snižování emisí CO2, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti území vůči klimatické změně.
Realizace plánu městu umožní kumulativně snížit emise CO2 o 85 538 Mg/rok. Emise v roce 2030 by měly klesnout na úroveň 110 459 MgCO2 (s ohledem na scénář BAU), což představuje snížení o 40,8 % oproti výchozímu roku (požadovaných minimálně 40 %).  
Obec
Slavičín
Šardice
Mám zájem o tuto službu

12015

signatářů z řad měst a obcí se zapojilo do Paktu starostů a primátorů 

70

až 70 opatření v našich Akčních plánech

8260

Akčních plánů bylo již odevzdáno v rámci EU

54

zemí se týká činnost Paktu starostů a primátorů

21188

opatření navržených v rámci Akčních plánů pro klima a energii již bylo v EU zavedeno

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Jaký je rozdíl mezi místní energetickou koncepcí (MEK), akčním plánem udržitelnou energii a klima (SECAP) a adaptační strategií?

  SECAP je zaměřený na akce, vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů na území obce. Opatření z oblasti energetiky, dopravy atp. jsou tedy hodnoceny primárně z hlediska jejich dopadů na klima. Naplnění klimatických cílů je hlavním kritériem plánování, čemuž jsou podřízeny další aspekty jako např. ekonomická výhodnost či celková energetická stabilita území. Na tyto otázky lépe a podrobněji odpoví MEK, kde naopak jsou jen okrajově hodnoceny emise. Oba dokumenty se tedy mohou vhodně doplňovat. SECAP také obsahuje analýzu rizik a zranitelnosti území a návrhy zaměřené na adaptaci ke klimatickým změnám. Tím je podobný adaptační strategii, kterou dokáže i částečně zastoupit. AS však toto téma řeší mnohem podrobněji a s využitím pokročilejším metod.

 • Jak často probíhá aktualizace SECAPu?

  Aktualizace SECAP probíhá pravidelně ve stanovených intervalech, aby odrážela aktuální vývoj a dosažený pokrok. Vždy po dvou letech je hodnocena průběžná realizace projektů. Po čtyřech letech pak dochází k aktualizaci všech sledovaných údajů a hodnocení pokroku. Na konci období (v roce 2030) bude SECAP aktualizován a cíle vyhlášené pro nové desetiletí.

 • Na jakou dobu se SECAP zpracovává?

  V současnosti je SECAP vždy zpracováván s cílovým rokem 2030, kdy dojde k závěrečnému vyhodnocení dosažených cílů. Před uplynutím této doby již budou vyhlášeny nové cíle Paktu starostů a primátorů pro další desetiletí, s kterými se bude následně tvořit nový aktualizovaný SECAP.

 • Jaká je míra zapojení ze strany obce při vypracování SECAPu?

  Míra zapojení obce závisí na konkrétních cílech a kapacitách. Může zahrnovat angažmá místní správy, občanů, podniků a dalších zainteresovaných stran.

  Od obce se očekává spolupráce při úvodním sběru dat pro vypracování dokumentu. Zástupci obce jsou také obvykle členy pracovní, která je zodpovědná za formulaci dílčích cílů a která konzultuje a projednává návrhy opatření.

  Důležitou rolí obce je také tvorba zázemí pro spolupráci a dialog s různými stakeholdery, kteří budou do tvorby dokumentu a následného plnění cílů zapojení.

 • Jaká data budete po nás, po obci, potřebovat pro vypracování SECAPu?

  Města a obce musí poskytnout data týkající se energetické spotřeby, emisí skleníkových plynů, dopravy, bydlení a dalších relevantních sektorů. Důležitá jsou nejen současná, ale i historická data o spotřebách. Dále také podrobné informace o plánovaných projektech, které se záměry SECAPU mohou nějakým způsobem souviset.

 • Co je Pakt starostů a primátorů?

  Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa, která spojuje místní a regionální orgány, jež se zavázaly zvyšovat energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie na svém území. Cílem je snížení emisí CO2 o nejméně 40 % do roku 2030 a přijetí přístupu zaměřeného na zmírnění změny klimatu a adaptaci.

 • Jaké jsou možnosti financování navržených opatření?

  Především z projektů IROP a OPŽP.

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články