Připravte se teď

Adaptační strategie

Systematicky připravte své kraje, obce a regiony na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek.
Chci připravit adaptační strategii

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby 

Nižší ohrožení
lidí i přírody v důsledku klimatické změny
Připravte se 
na výzvy spojené s teplem, suchem, záplavami a erozí
Zvýšení kvality života
podpora ekonomického rozvoje obce
Akční plán
obsahující čtyřicet až osmdesát prioritních opatření v závislosti na velikosti obce

Co je adaptační strategie?

Adaptační strategie představuje nástroj, kterým se kraje, obce i regiony připravují na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek. Adaptační strategie pomáhá obcím plánovat a realizovat potřebná adaptační opatření, která minimalizují negativní důsledky klimatické změny. Jejím hlavním cílem je posílit odolnost společnosti, ekosystémů a ekonomiky proti stávajícím i budoucím vlivům změny klimatu. Strategie zahrnuje důkladnou analýzu rizik, identifikaci a zavedení vhodných adaptačních opatření, sledování jejich účinnosti a flexibilní reakci na nově získané informace a změny v podmínkách.

S čím vám pomůžeme?
Adaptační strategie je strategický, multioborový dokument s významnou závazností, který je obvykle schvalován zastupitelstvem, radou nebo úřadem na úrovni kraje, města či obce. Tento dokument slouží jako základ pro další koncepční, plánovací a strategické práce, jako jsou územní plány, studie nakládání s dešťovými vodami a další územní studie. Efektivně vám tak pomáhá naplňovat stanovené cíle vedoucí ke zvýšení odolnosti a udržitelnosti vašeho území v reakci na měnící se klimatické podmínky.
urban green
městská zeleň, urban green

Co tato služba obsahuje?

Adaptační strategie se skládá ze čtyř částí:
Analytická část: Hodnotí současný stav území a identifikuje jeho nejzranitelnější místa
Návrhová část: Definuje celkovou vizi, strategické a specifické cíle. Zahrnuje návrhy konkrétních adaptačních a mitigačních opatření a postupů pro snížení zranitelnosti a posílení odolnosti.
Implementační část: Popisuje způsob realizace navržených opatření a aktivit, časový harmonogram, rozpočet a zdroje financování
Akční plán: Konkretizuje opatření, úkoly a aktivity, obvykle pro tříleté nebo pětileté období.
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

Naším výstupem bude komplexní dokument, který nabízí plánovitý a systematický přístup k realizaci stanovené vize, cílů a opatření adaptace na změnu klimatu. Tento dokument zahrnuje definice strategických cílů zaměřených na rozvoj modré a zelené infrastruktury, úspory v oblasti energetiky a dopravy, a také na vzdělávací a osvětové aktivity. Dále obsahuje specifické cíle přizpůsobené potřebám konkrétní obce, které se týkají jak intravilánu, tedy vlastního sídla, tak extravilánu, zahrnujícího okolní krajinu. Součástí je také podrobný akční plán.

Vybrané reference

Region
DSO Severovýchod
Mikroregion Kostelecko, Podluží
Statutární město
Liberec
Přerov
Mladá Boleslav
Havířov
Město
Orlová
Mělník
Obec
Lelekovice
Vranov
Mám zájem o tuto službu

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Jaký je rozdíl mezi místní energetickou koncepcí (MEK), akčním plánem udržitelnou energii a klima (SECAP) a adaptační strategií?

  SECAP je zaměřený na akce, vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů na území obce. Opatření z oblasti energetiky, dopravy atp. jsou tedy hodnoceny primárně z hlediska jejich dopadů na klima. Naplnění klimatických cílů je hlavním kritériem plánování, čemuž jsou podřízeny další aspekty jako např. ekonomická výhodnost či celková energetická stabilita území. Na tyto otázky lépe a podrobněji odpoví MEK, kde naopak jsou jen okrajově hodnoceny emise. Oba dokumenty se tedy mohou vhodně doplňovat. SECAP také obsahuje analýzu rizik a zranitelnosti území a návrhy zaměřené na adaptaci ke klimatickým změnám. Tím je podobný adaptační strategii, kterou dokáže i částečně zastoupit. AS však toto téma řeší mnohem podrobněji a s využitím pokročilejším metod.

 • V čem se liší studie potenciálu obce k adaptaci na změnu klimatu od adaptační strategie?

  Studie potenciálu obce se od adaptační strategie liší strukturou, rozsahem řešení i cenou.

 • Jaké jsou možnosti financování navržených opatření?

  Především z projektů IROP a OPŽP.

 • Jaká data budete po nás, po obci, potřebovat?

  Podklady a zpracované a rozpracované projekty, které nejsou k dispozici na webových stránkách města – např. z oblasti územního plánování, ochrany životního prostředí, vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství, komunitních a vzdělávacích programů vč. environmentálního vzdělávání a osvěty, z oblasti energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje a strategických dokumentů města.

  Data z Registru obyvatel: počet obyvatel podle věku (0-14 let, 15-64 let, 65 a více let) k adresním bodům (případně dle ulic)

 • Jaká je míra zapojení obce při vypracování adaptační strategie?

  V průběhu celého zpracování strategie by měla fungovat pracovní skupina, která spolupracuje se zpracovatelským týmem. Členy mohou být zástupci vedení města, odborů města, odborné veřejnosti, akademické sféry a ideálně pracovní skupinu navštěvuje vždy některý ze zastupitelů odpovědný za danou tematickou oblast (životní prostředí, odbor rozvoje apod.).

 • Jak adaptační strategie zapadá do struktury jiných strategických dokumentů?

  Adaptační strategie je důležitým podkladem pro zpřesnění cílů a opatření (v souvislosti se změnou klimatu) v aktualizovaných Strategiích rozvoje a může být podkladem např. pro Akční plány udržitelné energetiky a klimatu (SECAPs).

  Adaptační strategie by měly navazovat na existující strategické dokumenty a koncepce zpracované na úrovni kraje/regionu/města.

  Výstupy AS by měly být neopominutelným podkladem pro následně zpracovávané územně plánovací podklady a dokumentace, např. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje, územní plány a jejich změny, územně analytické podklady, územní studie krajiny a další územní studie apod.

 • Na jakou dobu se adaptační strategie zpracovává a jak často probíhá její aktualizace?

  Je důležité, aby byla strategie pravidelně revidována a aktualizována.

  Akční plán je zpracováván většinou na 3 – 5 let a měl by být každý rok aktualizován.

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články