Připravte se teď

Měření uhlíkové stopy a životního cyklu (LCA)

Jste připraveni snížit svou uhlíkovou stopu? Výborně. Vypočítáme uhlíkovou stopu vašeho produktu, firmy nebo obce, identifikujeme klíčové zdroje emisí a dodáme vám strategii s jasnými kroky pro jejich snížení. To vše v souladu s mezinárodními standardy GHG Protocol a ISO normami.
Chci změřit uhlíkovou stopu

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby

Snížení emisí skleníkových plynů
a zvýšení udržitelnosti
Redukce provozních nákladů
a zvýšení hodnoty v dodavatelském řetězci
Snazší přístup k financování
a zlepšení image značky
Identifikace
klíčových fází produktu

Co je výpočet uhlíkové stopy a LCA

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Výpočet uhlíkové stopy slouží k odhalení celkového množství skleníkových plynů, které jsou přímo i nepřímo vyprodukované činností produktu, jednotlivce, firmy nebo obce. Výpočet zahrnuje širokou škálu emisí, od těch, které vznikají při výrobě a spotřebě energie, po emise z dopravy, výroby materiálů a mnoha dalších činností. Cílem výpočtu je kvantifikovat dopad na klimatickou změnu a identifikovat možnosti pro snížení emisí a zlepšení udržitelnosti.
S čím vám pomůžeme?
Měření a následné snížení uhlíkové stopy a posuzování životního cyklu (LCIA - Life Cycle Impact Assessment) je nedílnou součástí společenské odpovědnosti firem a ESG reportingu. Výpočet uhlíkové stopy pomáhá jak firmám, tak i obcím zvyšovat udržitelnost a snižovat dopady jejich působení na životní prostředí. Náš výpočet často odhalí oblasti, ve kterých je možné zvýšit energetickou efektivitu, snížit spotřebu zdrojů, a tím i náklady s nimi spojené. Kromě toho pomáhá diverzifikovat rizika související s klimatickou změnou a představuje nové příležitostí pro inovace.
vozový park
uhlíková stopa spojená s dopravou - scope 3

Co tato služba obsahuje:

Součástí naší služby Měření uhlíkové stopy a životního cyklu je následující:
analýza produkce skleníkových plynů a provedení měření uhlíkové stopy vašeho produktu, podniku nebo obce v souladu s mezinárodním standardem (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)
vyhodnocení uhlíkové stopu vašich produktů v určitých fázích výroby i během celého životního cyklu (LCA)
technicko-ekonomická studie (konkrétní opatření v oblasti energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, využití obnovitelných zdrojů)
zájemcům pomůžeme i v oblasti aplikace ISO norem řady 14000 do rámce konkrétní firmy či obce
Mám zájem o tuto službu

S jakým výstupem můžete počítat?

Uhlíkovou stopu vypočítáme podle vámi zvolených kategorií (SCOPE 1, 2, 3)
SCOPE 1: Zahrnuje přímé emise, které pocházejí ze zdrojů kontrolovaných v rámci podniku. Jinými slovy definuje emise, které přímo způsobuje samotná firma či obec.
SCOPE 2: Týká se nepřímých emisí vznikajících při nákupu energií (např. dodávek elektřiny, tepla, páry apod.), které jsou důsledkem firemních nebo obecních aktivit.
SCOPE 3: Zahrnuje nepřímé emise z aktivit třetích stran mimo kontrolu podniku (např. emise z výroby, přepravy, distribuce nebo použití a nákupu materiálu).

5 t CO2

průměrná uhlíková stopa obyvatele Česka je 5 tun CO2 za rok

2 t CO2

jídlo průměrně tvoří uhlíkovou stopu 2 tuny CO2 na obyvatele za rok

1,5 t CO2

bydlení tvoří průměrně uhlíkovou stopu 1,5 tuny CO2 na obyvatele za rok

53 %

konkrétní kroky ke snížení uhlíkové stopy již podniklo
53 % firem

Připraveni pomáhat

ve veřejném i soukromém sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Jak dlouho trvá celý proces výpočtu uhlíkové stopy?

  o Proces výpočtu uhlíkové stopy je individuální, velmi závisí na velikosti a typu podniku/obce a dodání potřebných podkladů.

 • Jaké jsou možnosti pro snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality?

  Mezi nejčastěji zvažovaná řešení patří přechod na obnovitelné zdroje energie, efektivnější využití paliv a energie, snížení spotřeb energie, optimalizace logistiky a snížení odpadu a sekvestrace uhlíku do půdy. Dále pak výsadba stromů a kompenzace emisí prostřednictvím projektů uhlíkové kompenzace.

 • Jaké jsou kroky vytváření dekarbonizační strategie?

  o Analýza současných emisí.

  o Stanovení cílů a akčního plánu dekarbonizace.

  o Implementace opatření (přímé, nepřímé) spojené s dekarbonizací.

  o Monitoring a reportování pokroku.

 • Jaké mezinárodní standardy a normy se používají při výpočtu?

  o ISO 14064 pro kvantifikaci a hlášení emisí skleníkových plynů.

  o ISO 14040/14044 pro pravidla LCA.

  o GHG Protokol pro korporátní účetnictví a hlášení emisí.

 • Jaký je proces výpočtu uhlíkové stopy pro podnik nebo produkt?

  1.) Je proveden sběr dat o aktivitách spojených s emisemi (spotřeby energií a paliv) a identifikace hlavních zdrojů emisí.

  2.) Použití emisních faktorů pro přepočet aktivit na emise skleníkových plynů.

  3.) Souhrn a analýza výsledků

 • Jaký je rozdíl mezi LCA a měřením uhlíkové stopy?

  LCA metoda posuzuje komplexní působení produktu na životní prostředí během jeho celého životního cyklu (od výroby až po likvidaci), včetně produkce emisí, spotřeba materiálu, vody atd… Jsou zde zohledněny všechny kategorie dopadu. Měření uhlíkové stopy pokrývá jen jednu kategorii dopadu na ŽP a to jsou emise skleníkových plynů.

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články